logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Quy định chế độ làm việc của giảng viên (Dự thảo lần 2)

Time 18.08.2021 06:42 | View 551

Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên (lần 2). Ban Giám hiệu xin giới thiệu toàn văn dự thảo quy định và kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Ngày bắt đầu: 16/8/2021 Ngày kết thúc: 26/8/2021

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Time 08.08.2021 04:00 | View 314

Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên.

Ngày bắt đầu: 04/8/2021 Ngày kết thúc: 15/8/2021

Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên trường Đại học Đồng Nai

Time 07.08.2021 04:03 | View 270

Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên trường Đại học Đồng Nai.

Ngày bắt đầu: 30/7/2021 Ngày kết thúc: 14/8/2021

Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Nai đến năm 2025 và tầm nhìn 2030

Time 08.08.2021 04:22 | View 266
Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Nai đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Ban Giám hiệu xin giới thiệu toàn văn dự thảo Đề cương và kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.
Ngày bắt đầu: 26/7/2021 Ngày kết thúc: 31/8/2021

Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy

Time 08.08.2021 04:22 | View 268
Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai. Ban Giám hiệu xin giới thiệu toàn văn dự thảo phương án và kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.
Ngày bắt đầu: 19/7/2021 Ngày kết thúc: 31/7/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai

Time 08.08.2021 04:21 | View 232
Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai. Ban Giám hiệu xin giới thiệu toàn văn dự thảo quy định và kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.
Ngày bắt đầu: 19/7/2021 Ngày kết thúc: 31/7/2021
12